Back to top

Játékszabályzat

A Storck „PRÓBÁLD KI! MOST VISSZAKAPHATOD AZ ÁRÁT!” online nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

A nyereményjáték megnevezése: „Próbáld ki! Most visszakaphatod az árát!”  (a továbbiakban: „Játék”)

A Játék szervezője: Storck Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út117-119.; cégjegyzékszáma: 01-09-686738; adószáma: 11988612-2-41; a továbbiakban: „Szervező”)

A Szervező megbízottja: POPART Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 7.; cégjegyzékszáma: 01-09-731136; adószáma: 13356844-2-41; a továbbiakban: „Megbízott”)

A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.

1. A Játékban résztvevők köre

A Szervező által szervezett Játékban kizárólag cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgársággal rendelkező, a 14. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: „Játékos”), azzal, hogy a Játékban a 18 év alatti, vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott, vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

2. A Játék időtartama

A Játék 2018. szeptember 17. napjának 00:00 percétől 2019. február 28. napjának 23:59 percéig tart. A 2018. szeptember 17. 00:00 óra előtt, illetve 2019. február 28. 23:59 után beérkezett jelentkezéseket a Szervező nem fogadja el érvényes jelentkezésként. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező jelentkezések vesznek részt.

3. A Játék mechanizmusa és a részvétel feltételei

Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és a Játék 2. pontban meghatározott időtartama alatt az alábbiakban ismertetett folyamat és feltételek szerint elküldi a jelentkezését a Játék weboldalán (www.merci.hu vagy www.mercinyeremenyjatek.hu), részt vehet a Játékban.

A Játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a Játékos legalább egy alkalommal vásárol legalább 1 db, azaz egy darab, promóciós csomagolású („Próbáld ki! Most visszakaphatod az árát!” jelzéssel ellátott), táblás, 100/108/112g-os Merci táblás csokoládét és

 • a www.merci.hu vagy www.mercinyeremenyjatek.hu weboldalon („Weboldal”) feltölti a termékcsomagolás belsejében található 12 betű és szám karakterből álló kódot
 • Bemutatja a termék vásárlását igazoló blokkot.
 • Amennyiben a termékcsomagolás belsejében található kód a nyerő kódok között szerepel, úgy a Játékosnak a nyerésről való értesítést követően meg kell adnia a vételár visszautalásához szükséges adatait, így a következőket:
 1. kedvezményezett neve,
 2. termék vételára,
 3. bankszámlaszám
 4. e-mail címe;

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A vételár visszautalása csak magyarországi vásárlások esetén érvényes. A Játékban 15.000 db, azaz tizenötezer darab termék visszatérítését vállalja a Szervező, a készlet erejét meghaladóan pénzvisszafizetés nem igényelhető.

A Szervező, illetve a Megbízott fenntartják a jogot, hogy a Játékostól a blokk feltöltését követően bekérjék a termék vásárlásának igazolására szolgáló blokkot eredeti, olvasható állapotban. Az eredeti blokkot a vásárlás összegének visszafizetéséig meg kell őrizni.

Kizárólag a Játék időtartama alatt feltöltött promóciós termékek blokkjával lehet pályázni a nyereményért, de a Játék időtartama előtt történt promóciós termékvásárlások blokkjait is elfogadja a Szervező, amennyiben minden feltételnek megfelel a jelentkezés. A Szervező azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadja el a jelentkezések érvényességének igazolására, amelyeken a Játékban résztvevő termék – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve AP-kód/számla sorszáma is szerepel. A Játékos jogosult a Játékban való részvételre olyan blokkal is, amelyen az árucikkek "gyűjtő"- ként szerepelnek azzal a kikötéssel, hogy gyűjtő blokk esetén (ahol a termék megnevezése a blokkon nem szerepel) írassa a pénztárossal a megfelelő tétel mellé a merci termék nevét, értékét és az üzlet pecsétjével, valamint a pénztáros aláírásával igazolja a promóciós termék megvásárlását, vagy kérjen az eladótól egy tételes számlát (ÁFÁ-s számlát) és a számla sorszámával regisztráljon. A vásárlásnak a részt vevő áruházak nyitvatartási idejében kell történnie, az áruházak nyitvatartási ideje eltérő lehet.

A nyertes Játékosok kizárólag saját e-mail címükkel jogosultak részt venni a Játékban. A Játék során megadott e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A részvételhez csak saját bankszámla használható.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt többször is részt vehet a Játékban, és egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt többször is nyerhet.

A Játékban egy bankszámlaszámhoz egy e-mail cím rendelhető. A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hány e-mail címmel vesz részt a Játékban, ha azonban a Szervező megbizonyosodik arról, hogy egy Játékos több e-mail címmel vesz részt a Játékban, jogosult a Játékost kizárni a Játékból.

A Játékosnak a blokkot a regisztráció során szükséges feltöltenie ahhoz, hogy részt vehessen a játékban. A Játékos a regisztráció során felmerülő bármilyen nehézségét a nyeremenyjatek@popgroup.hu e-mail címen jelezheti.

Amennyiben Játékosnak nem áll rendelkezésére a nyerő kódfeltöltéskor a blokk beszkennelt vagy olvashatóan befotózott másolata úgy a kódfeltöltést meg kell ismételni, hogy a teljes regisztrációs folyamat érvényes legyen. 

A visszatérítésre kerülő összeget a Megbízott a Játékos számára, a Játékos által megadott bankszámlaszámra utalja át a feltöltött adatok beérkezésétől számított 30 napon belül.

Azokkal a Játékosokkal szemben, akiknél fennáll a Játékkal kapcsolatban elkövetett visszaélés gyanúja, Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból.

4. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban csak a „Próbáld ki! Visszakaphatod az árát!” promóciós üzenettel ellátott csomagolású termékek vesznek részt. A Játékban résztvevő termékek köre:

 • Merci táblás csokoládé kávés-tejszínes 100 g,
 • Merci táblás csokoládé mandulás-mogyorós 100 g,
 • Merci táblás csokoládé marcipános 112 g,
 • Merci táblás csokoládé mogyorókrémes 112 g,
 • Merci táblás csokoládé tej 100 g,
 • Merci táblás csokoládé 72%-os ét 100 g,
 • Merci táblás csokoládé bourbon vanília 100 g,
 • Merci táblás csokoládé pralinékrémes 108 g.

A promóciós kód értékesítése, cseréje vagy az azzal való kereskedelem (különösen nyereményjátékokra specializálódott vagy hasonló portálokon) nem megengedett. Amennyiben a Szervezető ilyen esetről tudomást szerez, úgy a résztvevő kódot a Játékból kizárja.

5. Nyeremény, sorsolás

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játék nyereménye a Játékban részt vevő termék vételárának visszafizetése. A nyereményt azon Játékosok nyerhetik meg, akiknek a feltöltött kódjuk megegyezik a nyerő kódokkal, és megfelelnek a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

A nyerő kódok előzetesen, közjegyző jelenlétében kerülnek kisorsolásra.

A sorsolás helyszíne: 1026, Budapest, Riadó utca 7. Időpontja: 2018. szeptember 12.  

A sorsolás nem nyilvános.

Szervező, illetve Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyerteseket és a résztvevő blokkok érvényességét, és amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja.

A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

6. A Játékosokra vonatkozó speciális szabályok

A Játékosok a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és elfogadják jelen játékszabályzatot, ezzel egyidejűleg hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nevük és lakóhelyük (település neve) a fent említett felületen megjelenjen a Játék lejárta után maximum 90 napig.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármely panasz esetén a nyertesek a következő elérhetőségeken kaphatnak segítséget: nyeremenyjatek@popgroup.hu

Írásbeli panasz benyújtása esetén, az adatkezeléssel kapcsolatban a Szervező adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.storck.hu/hu/adatvedelem/

Amennyiben a Játék során visszaélés, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse és/vagy a sportszerűtlen Játékost kizárja, vagy törölje a Játékból.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal véglegesen kizárja a Játékból.

Szabálytalanság, vagy a manipuláció gyanúja esetén Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az adatok helyességének ellenőrzése céljából a megfelelő azonosító okmányok (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, a hitelintézet bankszámlával kapcsolatos igazolása) bemutatását kérje. Szervező a valótlan adatok használatából eredő kárért felelősséget nem vállal.

7. Együttműködési kötelezettség

A nyertes Játékosok kötelesek a Megbízottal együttműködni annak érdekében, hogy a nyertesség esetén a visszautalásra a jelen pontban írtaknak megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, vagy a megadott adatok hiányosságából/hibájából fakadóan (pl. névelírás, címelírás, stb.) a visszautalás meghiúsul, úgy e körülmény miatt sem a Szervezőt, sem a Megbízottat nem terheli felelősség.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Megbízott pénznyeremény visszautalására újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező sikertelen utalása esetén az újbóli utalásra nem tesz kísérletet.

Ilyen esetben Szervező a Játékot felfüggesztettnek tekinti, és a hiba okáról, valamint annak vélhető kijavítási módjáról, a Játékos által megadott email címre egyszeri értesítést küld. A kiküldött egyszeri értesítő emailben található utasítás alapján javíthatja a Játékos a hibás vagy hiányos beküldött információt, melyre az értesítés kiküldését követően 7 naptári nap áll rendelkezésére.

Amennyiben a Játékos a meghatározott időn belül az értesítésben foglaltaknak nem tesz eleget, jelentkezése kizárásra kerül. A jelentkezés javításának elmulasztásából (például Játékos email kiszolgálója spam üzenetként azonosítja Szervező értesítését, határidő be nem tartása) származó bárminemű kárért Szervezőt felelősség nem terheli.

Tévesen megadott bankszámlaszám adatokból származó bárminemű kárért Szervezőt felelősség nem terheli.

Amennyiben a nyeremény visszatérítésére jogosult Játékos pénzvisszautalása az erre nyitva álló határidőn belül nem történik meg a Játékos hibájából, úgy a Szervező a 10. pontban foglaltak szerint jár el.

8. Kizáró tényezők

Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a termék vételárát azért nem lehet visszatéríteni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A nyeremény, azaz a termék vételárának visszatérítése másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A kifizetési igények nem ruházhatók át harmadik félre. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

A nyereménnyel és annak felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói ((Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja );
 • a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve a magyarországi üzleteket,) és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja ). A Játékból ki vannak zárva a Megbízott valamint egyéb, a Játék megszervezésében és kivitelezésében részt vevő cégek alkalmazottai, és ezen személyek pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Azok a jelentkezések, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

9. Adatvédelmi tájékoztatás

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik.

A Játékos a Játékban való részvétel kapcsán az alábbi táblázatban megjelölt adatkezelésekhez adhatja önkéntes hozzájárulását. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyertességről történő értesítést követően bekért – az alábbiakban meghatározott – személyes adatok körének kezeléséhez való hozzájárulás a nyeremény átvételének feltétele.

A nyeremény átvételének a feltétele, hogy a Játékos önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név
 • Játékos azonosítása
 • Nyeremény kézbesítése
 • Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
 • Nyertes közzététele a Játék weboldalán
 • Jog- és igényérvényesítés
 • Saját marketing tevékenység és piackutatás
 • Ügyféltájékoztatás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás A Játék időtartamának leteltét követő 90 nap.
Bankszámlaszám
 • Nyeremény kézbesítése
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás A Játék időtartamának leteltét követő 90 nap.
E-mail cím
 • Játékos azonosítása
 • Nyeremény kézbesítése
 • Értesítés a nyereményről
 • Kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban
 • Jog- és igényérvényesítés
 • Saját marketing tevékenység
 • Piackutatás
 • Ügyféltájékoztatás
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás A Játék időtartamának leteltét követő legfeljebb 5 év, illetve amennyiben a Játékos nem adja külön hozzájárulását, a marketing célú adatkezeléshez, úgy a Játék időtartamának leteltét követő 90 nap.

A Játékosok a nyeremény átvételéhez feltétel nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként a fenti táblázatban felsorolt személyes adataikat megadják.

90 napot meghaladóan a Játékosok személyes adatai közül a Szervező csak az email címet őrzi meg, melyet a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használ fel, amennyiben ahhoz a Játékos külön hozzájárult. A marketing célú adatkezelés legfeljebb 5 évig, vagy az érintett részéről történő visszavonásig történik.

10. A Játékosok adatvédelmi jogairól való tájékoztatás

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A megadott személyes adatok kezelője a Storck Hungária Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119., cégjegyzékszám: 01-09-686738, adószám: 11988612-2-42.)

A megadott személyes adatok feldolgozója a POPART Reklámügynökség Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 7.; cégjegyzékszáma: 01-09-731136; adószáma: 13356844-2-41)

Szervező és Megbízott bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), vagy az adatkezelés korlátozását a jogszabályban meghatározott esetekben a Szervezőtől a fent megadott elérhetőségére küldött levélben, illetve e-mail-ben az info@hu.storck.com e-mail címén, valamint a Megbízott fent megadott elérhetőségén, vagy a nyeremenyjatek@popgroup.hu e-mail címén.

A Játékos bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását a Szervező által végzett adatkezelések bármelyikének tekintetében, külön-külön és együttesen is.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok tekintetében a hozzájárulását visszavonja, a nyeremény átadása előtt (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

Amennyiben a Játékos a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel, kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

Szervező bármikor elérhető a Játékos jelen pont szerinti jogai gyakorlására az alábbi elérhetőségeken: 1138 Budapest, Váci út 117-119. címen vagy az info@hu.storck.com e-mail címen, valamint a +36 1 354-25-20 telefonszámon

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni a Játékos számára.

A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a Játékban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a Storck Hungária Kft. adatbázisába kerülnek, amelyek feldolgozását a Popart Reklámügynökség Kft. végzi. Az adatok megadása önkéntes. A Storck Hungária Kft. a közvetlen üzletszerzés céljából megadott adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben az alábbi elérhetőségeken: Storck Hungária Kft. (székhely: 1038 Budapest, Váci út 117-119.) illetve e-mail-ben az info@hu.storck.com címen.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).

A Szervező, illetve a Megbízott kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Megbízott semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező, illetve Megbízott kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a jelentkezések továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező a Játék lejárta után 90 nappal semmilyen reklamációt nem fogad el.

A Játékról információk megtalálhatók a www.merci.hu vagy a www.mercinyeremenyjatek.hu internet címen.

A jelen szabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező közzéteszi a www.merci.hu vagy a www.mercinyeremenyjatek.hu weboldalon. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonja, különösen vis maior (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, vagy hasonló esemény) esetén. Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a visszaigénylés megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a jelen szabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Játék kiírásakor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a visszaigénylőket – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

A visszatérítésre kerülő összeg átutalását a Megbízott végzi. Az átutaláshoz szükséges személyes adatokat kizárólag a visszatérítésre kerülő összeg átutalásának céljából és ahhoz szükséges ideig használja fel.

Budapest, 2018.09.07.

Storck Hungária Kft.
Szervező